Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
MXNORM.PL

 

SPIS TREŚCI: 
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.    POSTANOWIENIA DODATKOWE 
8.    PRAWA AUTORSKIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO
9.    PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mxnorm.pl prowadzony jest przez spółkę MX NORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do korespondencji: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254776; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł; NIP 6462724617, REGON 240352428, adres poczty elektronicznej: sklep@mxnorm.pl, numer telefonu: 32 780 19 80.
1.2.    Niniejszy Sklep Internetowy oraz Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem ani też niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4.    Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający, w zależności od wyboru Klienta, złożenie Zamówienia lub Zapytania, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4.    KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.   KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Zapytaniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8.    PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn zm.).
1.4.9.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.10.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.11.   SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mxnorm.pl.
1.4.12.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka MX NORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do korespondencji: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254776; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł; NIP 6462724617, REGON 240352428, adres poczty elektronicznej: sklep@mxnorm.pl, numer telefonu: 32 780 19 80.
1.4.13.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15.   USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.16.   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.17.   ZAPYTANIE – zapytanie ofertowe Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do otrzymania oferty sprzedaży Produktu od Sprzedawcy.


2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie czterech kolejnych warunków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Wyślij”, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej oraz (4) zatwierdzeniu Konta przez Usługodawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (ulica, numer domu i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz następujących danych dotyczących osoby kontaktowej odpowiedzialnej za utworzenie Konta na rzecz Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Po aktywacji Konta Usługobiorca otrzyma potwierdzenie jego utworzenia na podany adres poczty elektronicznej wraz z linkiem umożliwiającym ustawienie własnego hasła dostępu.

2.1.1.1.    Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności danych Usługobiorcy podanych przez niego w Formularzu Rejestracji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania dodatkowych danych lub dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji i potwierdzenia możliwości rozpoczęcia współpracy. Na czas trwania weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania aktywacji Konta.
2.1.1.2.    Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niepoprawności i nieaktualności podawanych przez siebie danych.
2.1.1.3.    Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta, z zastrzeżeniem upoważnionych pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej bądź innych osób korzystających z Konta wyłącznie z upoważnienia Usługobiorcy w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługobiorca może w tym celu tworzyć subkonta dla pozostałych osób upoważnionych do korzystania z Konta oraz przypisać każdemu z nich odpowiednią rolę i zakres uprawnień, co równoznaczne jest dla Usługodawcy z upoważnieniem danej osoby do podejmowania określonego rodzaju czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz tego Usługobiorcy. Usługobiorca odpowiedzialny jest za zapoznanie osób, którym powierza korzystanie z Konta, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz związanie ich jego warunkami. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność solidarnie z osobami, którym powierzył korzystanie z Konta, za ich działania i zaniechania w ramach tego Konta.
2.1.1.4.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mxnorm.pl lub też pisemnie na adres: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez wpływu na prawa nabyte stron, w tym na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu do Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy lub odbioru Produktu/ów, sposób płatności. Klient może także dołączyć ewentualne uwagi dodatkowe, wpisując je w odpowiednim polu Formularza Zamówienia.

2.1.2.1.    Za pomocą Formularza Zamówienia możliwe jest także złożenie Zapytania – w tym celu wystarczy, że po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka Klient kliknie pole „Wyślij jako zapytanie ofertowe”, co skutkuje złożeniem Zapytania przez Klienta.
2.1.2.2.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

2.1.3.1.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mxnorm.pl lub też pisemnie na adres: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy.

2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920x1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4.    Niedozwolone jest zamieszczanie w Sklepie Internetowym treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub innych Usługobiorców oraz osoby odwiedzające witrynę, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne sklepy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.
2.5.    Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);, zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
2.6.    Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu.


3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić w szczególności po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia lub Zapytania za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 lub pkt. 2.1.2.1 Regulaminu.
3.2.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.3.    Cena lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w wybranej przez Klienta walucie. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.4.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym

3.4.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.4.2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. Otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę powoduje skutek w postaci związania Klienta jego Zamówieniem.
3.4.3.    Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili (1) potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji lub też przystąpienia do jego realizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (w razie braku konieczności jego doprecyzowania, uzupełnienia lub wprowadzenia zmian) albo (2) dojścia przez Klienta i Sprzedawcę do porozumienia co do wszystkich elementów Zamówienia, które były przedmiotem uzgodnień w ramach jego weryfikacji (w razie konieczności jego doprecyzowania, uzupełnienia lub wprowadzenia zmian).
3.4.4.    Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub też przystąpieniu do jego realizacji wraz z podsumowaniem najważniejszych elementów Zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy nie może być poczytywany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3.5.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie Zapytania złożonego w Sklepie Internetowym

3.5.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2.1 Regulaminu.
3.5.2.    Po złożeniu Zapytania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zapytania zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. Otrzymanie Zapytania przez Sprzedawcę nie nakłada żadnych zobowiązań na Klienta.
3.5.3.    Na podstawie Zapytania Sprzedawca przygotowuje dla Klienta ofertę i przedstawia ją Klientowi do akceptacji. W razie niejasności co do przedmiotu Zapytania Sprzedawca może wcześniej skontaktować się z Klientem, aby zadać dodatkowe pytania w celu lepszego poznania jego potrzeb i dopasowania oferty. Złożona oferta ważna jest przez okres wskazany w jej treści, a w razie braku takiej informacji przyjmuje się, że wiąże ona Sprzedawcę przez okres 5 dni kalendarzowych.
3.5.4.    W przypadku akceptacji oferty przez Klienta konieczne jest potwierdzenie tego faktu wybraniem opcji „Złóż zamówienie” dostępnej po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym. Dalszy tok postępowania przebiega w trybie analogicznym do opisanego w pkt. 3.4.2 – 3.4.4 Regulaminu.

3.6.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) uwidocznienie szczegółów zakupu w odpowiedniej zakładce Konta Klienta oraz (3) wystawienie dokumentu sprzedaży. W zależności od sposobu i trybu nawiązania współpracy, utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści umowy może nastąpić także w inny sposób, np. poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.4 Regulaminu lub utrwalenie ustaleń stron w drodze korespondencji elektronicznej zgodnie z pkt. 3.5.4 Regulaminu.


4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.    Płatności z tytułu Umowy Sprzedaży mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w fakturze, proformie lub innym podobnym dokumencie otrzymanym po złożeniu Zamówienia lub Zapytania przez Klienta. W razie braku dokonania płatności w terminie, niezależnie od innych środków prawem przewidzianych, Sprzedawca może wstrzymać się z wykonaniem Umowy Sprzedaży do czasu otrzymania pełnej należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
4.3.    Sprzedawca zachowuje prawo własności Produktu aż do chwili otrzymania od Klienta pełnej należności z tytułu Umowy Sprzedaży (wraz odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, o ile są należne), co stanowi zastrzeżenie własności ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w art. 589 Kodeksu Cywilnego.
4.4.    W razie braku odmiennych ustaleń, przyjmuje się, że płatności realizowane są na zasadzie przedpłaty (tj. wykonanie Umowy Sprzedaży wstrzymane zostaje do czasu dokonania płatności przez Klienta). W przypadku płatności przelewem płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
5.3.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.    Przesyłka kurierska.
5.3.2.    Przesyłka paletowa.
5.3.3.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy– w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.4.    Wskazane sposoby dostawy lub odbioru mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach dostawy lub odbioru określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia lub Zapytania przez Klienta.
5.5.    Przewidywany termin dostawy lub gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wskazany jest w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia, a w razie braku takiej informacji uzgadniany jest on każdorazowo przez strony Umowy Sprzedaży. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, terminem dostawy lub gotowości do odbioru jest zawsze najdłuższy podany termin. Termin realizacji potwierdzany jest następnie przez Sprzedawcę po otrzymaniu Zamówienia lub Zapytania od Klienta. Początek biegu terminu dostawy lub gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się (1) od dnia dokonania płatności przez Klienta, obejmującej całkowitą kwotę należności wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży – w przypadku gdy strony uzgodniły płatność w formie przedpłaty lub (2) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku gdy strony uzgodniły płatność odroczoną.
5.6.    W razie jakichkolwiek przewidywanych zmian terminu dostawy lub gotowości Produktu do odbioru przez Klienta, w szczególności z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. wypadki losowe, zdarzenia o charakterze siły wyższej), Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałym opóźnieniu i ustala z Klientem dalszy tok postępowania, w szczególności uzgadnia nowy termin dostawy lub gotowości Produktu do odbioru, nie wcześniej jednak niż po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą opóźnienia.
5.7.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu zawodowemu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
5.8.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności poprzez sporządzenie protokołu szkody w obecności dostawcy.


6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1.    Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
6.2.    Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać zasad odpowiedzialności Sprzedawcy przewidzianych w ogólnych warunkach sprzedaży (OWS), które dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”. Postanowienia niniejsze stosuje się w zakresie nieuregulowanym odmiennie w powyższych OWS.
6.3.    Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), z uwzględnieniem wszelkich umownych modyfikacji odpowiedzialności wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje niniejszym wyłączona.
6.4.    Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu, ilości i kompletności Produktu bezpośrednio przy jego odbiorze oraz niezwłocznego zgłoszenia Sprzedawcy wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, pod rygorem utraty możliwości późniejszego powoływania się na te nieprawidłowości przez Klienta w razie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Sprzedawcy oraz oddalenia przez Sprzedawcę reklamacji złożonych na ich podstawie. Wszelkie wady lub nieprawidłowości, które wystąpiły w okresie późniejszym, powinny być zgłaszane najdalej do 3 Dni Roboczych od dnia ich stwierdzenia, pod rygorem skutków określonych w zdaniu poprzednim.
6.5.    Reklamacja może zostać złożona:

6.5.1.    osobiście lub pisemnie na adres: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy;
6.5.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mxnorm.pl.

6.6.    O ile Sprzedawca uzna to za niezbędne dla rozpatrzenia lub wykonania reklamacji, przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Nadrzeczna 61, 43-100 Tychy.
6.7.    Reklamacja powinna zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) oczekiwania dotyczące preferowanego sposobu wykonania reklamacji; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6.8.    W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.9.    Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także wezwać składającego reklamację do podania dodatkowych informacji lub przesłania dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
6.10.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać się z rozpatrzeniem reklamacji do czasu odesłania lub udostępnienia Produktu przez Klienta oraz otrzymania od Klienta dodatkowych informacji i dowodów, o których mowa w pkt. 5.6 Regulaminu.
6.11.    Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji (np. na stronie internetowej producenta).


7.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1.    Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży na czas trwania tej weryfikacji.
7.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7.3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.4.    W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7.5.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. Klient nie jest także uprawniony do jednostronnego dokonywania jakichkolwiek potrąceń wierzytelności względem Sprzedawcy bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy w tym zakresie.
7.6.    Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie konsumentów i osób fizycznych, o których mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), do których Sklep Internetowy i niniejszy Regulamin nie jest skierowany.
7.7.    W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca niezależnie od pozostałych uprawnień ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 150 zł za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza i nie ogranicza dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, w razie poniesienia przez Sprzedawcę szkody przewyższającej kwotę kary umownej.
7.8.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto równoznaczne jest z usunięciem Konta i wszystkich przypisanych do niego danych.
7.9.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że gdy roszczenie związane jest jedynie z danym Produktem lub Produktami, to odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona zostaje do ceny i kosztów dostawy tego Produktu lub Produktów, a w każdym razie nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki wynikające wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przewoźnika będącego podmiotem trzecim względem Sprzedawcy.
7.10.    Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, do których powstania się nie przyczynił, tj. w szczególności przez zdarzenia o charakterze siły wyższej, przez które rozumieć należy w szczególności: katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, anomalie pogodowe, strajki generalne, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.
7.11.    Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że w przypadku zbycia Produktu przez Klienta na rzecz dalszego nabywcy, Klient ponosi bezpośrednio przed swoim nabywcą odpowiedzialność za należyte wykonanie zawartej z nim umowy, w tym także wszelką ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub braku zgodności Produktu z umową. Sprzedawca nie ma obowiązku uczestniczyć ani pośredniczyć w rozpatrywaniu ani wykonaniu jakichkolwiek reklamacji, które Klient otrzymał od swojego nabywcy, niezależnie od tego, co jest przyczyną lub podstawą takiej reklamacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, nie wyłącza możliwości zawarcia odrębnego porozumienia w tym zakresie między Klientem i Sprzedawcą.
7.12.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


8.    PRAWA AUTORSKIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO

8.1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym opisów i zdjęć Produktów, innych treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
8.2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
8.3.    Usługobiorca nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści udostępnianych mu w ramach komunikacji z Usługodawcą lub też bezpośrednio na stronach Sklepu Internetowego. Usługobiorca jest uprawniony korzystać z tych treści w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z nich dla celów, w jakich zostały one udostępnione, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. Korzystanie z tych treści  możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Usługobiorcy, w tym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń z Usługodawcą.


9.    PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

9.1.    Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
9.2.    Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia. 
9.3.    Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
9.4.    Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Sklepie Internetowym (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.
9.5.    Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 9. Regulaminu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerwy w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeń osoby trzeciej. 


10.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2.    Zmiana Regulaminu:

10.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
10.2.2.    Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
10.2.3.    W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Prawa Autorskiego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.